Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej z Polskim i Litewskim Językiem Nauczania w Puńsku

27 10 2017

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej z Polskim i Litewskim Językiem Nauczania w Puńsku

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, działanie 5.3. Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej

Priorytet inwestycyjny 4.3. Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym

Krótki opis projektu: Przedmiotem projektu jest termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej z Polskim i Litewskim Językiem Nauczania w Puńsku. Celem projektu jest oszczędność energii cieplnej poprzez wykonanie termomodernizacji szkoły. Realizacja inwestycji przyczyni się do osiągnięcia jednego z głównych celów RPO WP: wzrost zrównoważony, czyli transformacja w kierunku gospodarki niskoemisyjnej, efektywnie korzystającej z zasobów i konkurencyjnej. Projekt wpisuje się w założenia Osi Priorytetowej V: Gospodarka Niskoemisyjna, której celem jest poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym.

Zakres projektu obejmuje termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej, poprzez usprawnienia dotyczące bryły budynku (docieplenie ścian zewnętrznych kondygnacji nadziemnych, wymiana starych okien, wymiana luksferów, docieplenie stropodachów) oraz usprawnienia dotyczące systemu grzewczego budynku (modernizacja wewnętrznej instalacji c.o., modernizacja wentylacji współpracującą z instalacją fotowoltaiczną o mocy 5kWp).

Dzięki realizacji projektu będzie możliwe zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń do atmosfery, redukcja kosztów ogrzewania pozwoli na obniżenia kosztów funkcjonowania instytucji publicznych oraz zwiększenia oszczędności energii w budynku użyteczności publicznej.

Celem bezpośrednim projektu jest wzrost oszczędności energii w budynku. Celem społecznym jest podniesienie jakości infrastruktury publicznej dzięki zwiększeniu komfortu termicznego w obiekcie.

 

Dnia 27.06.2016 r. została podpisana umowa z firmą Gober Firma Budowlana Szymon Gober na kwotę 1.124.449,72 zł na „Termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej z Polskim i Litewskim Językiem Nauczania w Puńsku.

Dnia 27.10.2016 r. dokonano odbioru wykonanych robót:

– rozbiórkowe i przygotowawcze prace

– docieplenie przestrzeni stropodachów

– docieplenie stropodachu

– wymiana stolarki okiennej

– naprawa kominów

– prace remontowe związane z wymianą okien, obróbki blacharskie, wymiana rynien spustowych, wymiana daszku nad wejściem głównym

– wymiana isntalacji c.o.

– montaż wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej w sali gimnastycznej z rekuperacją oraz wentylacji szatni i natryskowni przy sali gimnastycznej, wykonanie i iziolacja termiczna kanałów blaszanych

– montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 5 kWp

Wartość wykonanych robót brutto po zakończeniu zadania wynosi 1.120.202,65 zł brutto

źródło: http://www.ugpunsk.pl/


Opcje

Info