Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 4 przy ul. Sejneńskiej w Suwałkach

21 07 2010

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa treści następującej: Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 4 przy ul. Sejneńskiej w Suwałkach. Czytaj dalej »Docieplenie budynków SPZOZ w Sejnach

19 07 2010

Oferta Konsorcjum Gober została uznana za najkorzystniejszą w przetargu nieograniczonym z podziałem na dwa zadania: Zadanie 1: Docieplenie i wymiana pokrycia dachowego na budynku socjalno-technicznym. Zadanie 2: Docieplenie budynku wiaty.

Czytaj dalej »Termomodernizacja budynku biurowego SPZOZ Sejny

30 11 2009

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach wyłonił w drodze przetargu wykonawcę następującego zadania:  Termomodernizacja budynku biurowego – ocieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu niewentylowanego, wymiana stolarki oraz roboty remontowe. Czytaj dalej »Remont kamienicy przy ul. Kościuszki 88-90 w Suwałkach

30 07 2009

Remont kamienicy zabytkowej przy ul. Kościuszki 88-90 w Suwałach

W wyniku dokonania przez zamawiającego wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych została zawarta umowa o następującej treści: Remont elewacji i pokrycia dachowego na budynkach przy ul. Kościuszki 88 stanowiącym element zabytkowego układu urbanistycznego miasta Suwałk i ul. Kościuszki 90 w Suwałkach wpisanego do rejestru zabytków pod nr A-116. Czytaj dalej »